• OBSŁUGA KOMPUTERA
 • Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z: podstawami obsługi komputera, przetwarzaniem    tekstów, pracą z arkuszem kalkulacyjnym, pracą w programie Power Point, usługami w sieci Internet.

  GODZIN:80/ CENA: 850,00(dla grupy 10 os.)

 • PRZEWOŹNIK WYKONUJĄCY DROGOWY, ZAROBKOWY PRZEWÓZ RZECZY/OSÓB
 • Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do złożenia egzaminu państwowego celem uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy/osób.    GODZIN: 60/CENA: 1300,00 (dla grupy 8 os.)
 • KSIĘGOWOŚĆ WSPOMAGANA KOMPUTEROWO 
 • Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy w służbach finansowo – księgowych poprzez: – przyswojenie wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów oraz przepisów podatkowych; – zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się komputerem oraz wykorzystania wybranych funkcji pakietu MS Office w pracy księgowego; – opanowanie obsługi komputerowego programu do prowadzenia ksiąg rachunkowych.   GODZIN: 150/CENA: 1500,00
 • PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
 • Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki oraz praktyki metodycznej. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcje instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.  GODZIN: 80 / CENA: 800,00 ( dla grupy 8 os.)
 • KADRY-PŁACE
 • Celem kursu jest praktyczne zapoznanie uczestników szkolenia z: obowiązującymi przepisami regulującymi prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika; organizacją pracy i zakresem obowiązków służ specjalistycznych wykonujących zadania z zakresu spraw kadrowych i finansowych.  GODZIN: 90/CENA: 900,00 zł (dla grupy 10 os.)
 • KOSZTORYSOWANIE W BUDOWNICTWIE WSPOMAGANE KOMPUTEROWO
 • Celem kursu jest wyposażenie jego uczestników w zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania kosztorysów budowlanych – również ze wspomaganiem komputerowym. Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy rekrutujących się ze wszystkch podmiotów gospodarczych występujących w procesie inwestycyjnym, którzy bezpośrednio będą zajmować się sporządzaniem i sprawdzaniem dokumentacji kosztorysowej w tym procesie. Uczestnicy kursu powinni posiadać conajmniej średnie wykształcenie zawodowo-techniczne (technikum budowlane) oraz umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym. Uczestnicy zostaną zapoznani ze sposobami zlecania robót budowlanych, normami kosztorysowymi i kalkulacją kosztorysową, umowami na wykonanie robót budowlanych.GODZIN: 80/CENA:1200,00 (dla grupy 8 os.)
 • UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE I, II, III GRUPY (ELEKTRYK, PALACZ C.O., GAZOWNIK)
 • Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego  URE I, II, III grupy urządzeń elektroenergetycznych.   Godzin: 8 – 16/ CENA: 400,00 – 550,00 zł
 • OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH + BEZPIECZNA OBSŁUGA, WYMIANA BUTLI GAZOWYCH
 • Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Kurs kończy się egzaminem kwalifikacyjnym prze komisją UDT.   /GODZIN: 35/CENA KURSU:  550,00 ( dla grupy 9 os.) +egzamin UDT: 171,94
 • PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA.
 • Celem szkolenia jest poznanie przez słuchaczy podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach, a w szczególności:  przygotowanie teoretyczne z zakresu udzielania pomocy osobom poszkodowanym; nabycie praktycznych umiejętności ratowania życia w różnych sytuacjach, zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi; GODZIN: 8/ CENA:150,00
 • BUKIECIARZ-FLORYSTA
 • Nabycie lub rozszerzenie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania kompozycji roślinnych o różnej tematyce (m.in. ślubnej, żałobnej, okolicznościowych dekoracji roślinnych). Zaznajomienie się m.in. z fizjologią i anatomią roślin, asortymentem roślinnym oraz sposobem ich utrwalania; projektowaniem kompozycji roślinnych we wnętrzach i w ogrodzie (na tarasie, patio); aranżacji sklepów oraz wystaw okiennych.            GODZIN: 80 – 100/CENA: 1100,- – 1200,-zł (dla grupy 8 os.)
 • NAPEŁNIANIE/ OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH -UPRAWNIENIA TDT
 • Seminarium ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie bezpiecznej i prawidłowej technologicznie eksploatacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. Szkolenie przygotowuje również do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w Oddziałach Terenowych Transportowego Dozoru Technicznego, dla uzyskania odpowiedniego zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U.Nr 79, poz. 849 z późn. zm.).  GODZIN 24/CENA: 550,00 (dla grupy 10 os.) +egzamin TDT: 171,94
 • OBSŁUGA: SUWNIC, CIĘGNIKÓW, ŻURAWI  STACJONARNYCH – UPRAWNIENIA UDT
 • Celem kursu jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez właściwą jednostkę dozoru technicznego w celu uzyskania uprawnień do obsługi suwnic odpowiedniej grupy. IIS – suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe, IS- suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny (hakowe lub specjalne) oraz żurawie stacjonarne warsztatowe. GODZIN: 35 – 48/CENA:  600,00 – 750,00 (dla grupy 8 0s.)
 • OBSŁUGA DŹWIGÓW TOWAROWO -OSOBOWYCH – UPRAWNIENIA UDT
 • OBSŁUGA ŻURAWI: STACJONARNYCH, ŻURAWI PRZENOŚNYCH HDS, SAMOJEZDNYCH – UPRAWNIENIA UDT
 • OBSŁUGA KAS FISKALNYCH 
 • Nabycie przez słuchaczy umiejętności w zakresie: doboru odpowiedniego sprzętu w zależności od specyfiki, organizacji i wielkości danego punktu sprzedaży; zasad zastosowanie kas fiskalnych w placówkach handlowych; obsługi kas fiskalnych; oraz wykorzystania urządzeń rejestrujących do celów rozliczeniowych.  GODZIN: 12/CENA: 250,00 (dla grupy 10 0s.)
 • BHP – DLA RÓŻNYCH STANOWISK PRACY
 • Celem szkoleń okresowych jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu BHP. Szkolenia te przeznaczone są dla: – pracowników administracyjno – biurowych (szkolenie obejmuje 8 godzin zajęć); – pracowników na stanowiskach robotniczych (szkolenie obejmuje 8 godzin zajęć); – pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć); – pracowników inżynieryjno technicznych (szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć); – pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby (szkolenie obejmuje 32 godziny zajęć).    GODZIN: 8 do 32/CENA: 70,00 do 400,00 zł