kursy@odzczechowice.pl

   
     690 541 552 / 32 210 31 13
Tap To Call

KURSY-OFERTA   arrow

 • OBSŁUGA KOMPUTERA

  18

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z: podstawami obsługi komputera, przetwarzaniem    tekstów, pracą z arkuszem kalkulacyjnym, pracą w programie Power Point, usługami w sieci Internet

CENA: 850,00 / GODZIN: 80

 • PRZEWOŹNIK WYKONUJĄCY DROGOWY,ZAROBKOWY PRZEWÓZ RZECZY/OSÓB

24

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do złożenia egzaminu państwowego celem uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy/osób.

CENA: 1250,00 / GODZIN: 60

 • KSIĘGOWOŚĆ WSPOMAGANA KOMPUTEROWO 

21

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy w służbach finansowo – księgowych poprzez: – przyswojenie wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów oraz przepisów podatkowych; – zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się komputerem oraz wykorzystania wybranych funkcji pakietu MS Office w pracy księgowego; – opanowanie obsługi komputerowego programu do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

CENA: 1450,00 / GODZIN 150

 • PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

22

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki oraz praktyki metodycznej. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcje instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

CENA: 800,00/GODZIN 80

 • KADRY-PŁACE

11

Celem kursu jest praktyczne zapoznanie uczestników szkolenia z: obowiązującymi przepisami regulującymi prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika; organizacją pracy i zakresem obowiązków służ specjalistycznych wykonujących zadania z zakresu spraw kadrowych i finansowych.

GODZIN 90

 • KOSZTORYSOWANIE W BUDOWNICTWIE WSPOMAGANE KOMPUTEROWO

29

Celem kursu jest wyposażenie jego uczestników w zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania kosztorysów budowlanych – również ze wspomaganiem komputerowym. Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy rekrutujących się ze wszystkch podmiotów gospodarczych występujących w procesie inwestycyjnym, którzy bezpośrednio będą zajmować się sporządzaniem i sprawdzaniem dokumentacji kosztorysowej w tym procesie. Uczestnicy kursu powinni posiadać conajmniej średnie wykształcenie zawodowo-techniczne (technikum budowlane) oraz umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym. Uczestnicy zostaną zapoznani ze sposobami zlecania robót budowlanych, normami kosztorysowymi i kalkulacją kosztorysową, umowami na wykonanie robót budowlanych

CENA: 1200,00/GODZIN 80

 • UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE I, II, III GRUPY (ELEKTRYK, PALACZ C.O., GAZOWNIK)

31Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie prac pomiarowo-kontrolnych wykonywanych podczas eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. Kandydaci powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu elektrotechniki. Tematyka kursu obejmuje m.in.: pomiary i przyrządy pomiarowe, zakres i częstotliwość ich wykonywania, wymagania techniczne oraz ćwiczenia praktyczne.

 • KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH + BEZPIECZNA OBSŁUGA, WYMIANA BUTLI GAZOWYCH

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Po zakończeniu szkolenia może odbyć się egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT.

CENA KURSU: 650,00/GODZIN 67

 • PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA

5

Celem szkolenia jest poznanie przez słuchaczy podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, a w szczególności: zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi; przygotowanie teoretyczne z zakresu udzielania pomocy osobom poszkodowanym; nabycie praktycznych umiejętności ratowania życia w różnych sytuacjach.

CENA:150,00/GODZIN 8

 • BUKIECIARZ-FLORYSTA

27

BNabycie lub rozszerzenie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania kompozycji roślinnych o różnej tematyce (m.in. ślubnej, żałobnej, okolicznościowych dekoracji roślinnych). Zaznajomienie się m.in. z fizjologią i anatomią roślin, asortymentem roślinnym oraz sposobem ich utrwalania; projektowaniem kompozycji roślinnych we wnętrzach i w ogrodzie (na tarasie, patio); aranżacji sklepów oraz wystaw okiennych. Kurs florysty od podstaw – 112 godz., Kurs florysty po ukończonym uprzednio kursie bucieciarstwa – 30 godzin.

CENA:           GODZIN 112

 • OBSŁUGA DYSTRYBUTORÓW Z GAZEM LPG -UPRAWNIENIA TDT 

10

Szkolenie ma na celu zapoznanie osób zajmujących się napełnianiem zbiorników do zasilania pojazdów samochodowych gazem skroplonym (LPG) z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie napełniania i bezpiecznej eksploatacji tychże zbiorników oraz przygotowanie do egzaminu w Oddziale Terenowym Transportowego Dozoru Technicznego, dla uzyskania odpowiedniego zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U.Nr 79,poz.849 z późn.zm.). Warunki stawiane uczestnikom: ukończone 18 lat; świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej; stan zdrowia pozwalający na wykonywanie prac w zakresie napełniania zbiorników LPG; co najmniej miesięczna praktyka przy napełnianiu zbiorników LPG. Szkolenie kończy się egzaminem przez Komisją TDT.

CENA : 460,00/GODZIN 16

 • NAPEŁNIANIE/ OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH -UPRAWNIENIA TDT

12

Seminarium ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie bezpiecznej i prawidłowej technologicznie eksploatacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. Szkolenie przygotowuje również do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w Oddziałach Terenowych Transportowego Dozoru Technicznego, dla uzyskania odpowiedniego zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U.Nr 79, poz. 849 z późn. zm.).

CENA: 550,00/GODZIN 16

 • OBSŁUGA: SUWNIC, DŹWIGÓW TOWAROWO-OSOBOWYCH, ŻURAWI (W TYM ŻURAWI PRZENOŚNYCH HDS)-UPRAWNIENIA UDT

7

Celem kursu jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez właściwą jednostkę dozoru technicznego w celu uzyskania uprawnień do obsługi suwnic odpowiedniej grupy. Szkolenie dzieli się na trzy warianty: I – dla kandydatów do obsługi suwnic o specjalnym przeznaczeniu; II – dla kandydatów do obsługi suwnic hakowych sterowanych z kabiny (praca na wysokości); III – dla obsługujących suwnice sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo.

CENA: 750,00

 • WYCHOWAWCA DZIECI I MŁODZIEŻY 

14

XPrzygotowanie słuchaczy do pracy wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez zapoznanie z obowiązkami wychowawcy, a w szczególności: ze sposobami organizacji zajęc; zasadami bezpieczeństwa uczestników grupy; wymogami dotyczącymi sprawowania opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych, a także prowadzenia dokumentacji pracy wychowawcy; sposobami prowadzenia innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku; sposobami opracowywania planów pracy wychowawczej grupy; zapoznaniem się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku. Wymagania stawiane kandydatom: – ukończone 18 lat; – wykształcenie conajmniej średnie.

CENA: 180,00/GODZIN 36

 • OBSŁUGA KAS FISKALNYCH 

33

Nabycie przez słuchaczy umiejętności w zakresie: doboru odpowiedniego sprzętu w zależności od specyfiki, organizacji i wielkości danego punktu sprzedaży; zasad zastosowanie kas fiskalnych w placówkach handlowych; obsługi kas fiskalnych; oraz wykorzystania urządzeń rejestrujących do celów rozliczeniowych.

CENA: 250,00/GODZIN 12

 • BHP – DLA RÓŻNYCH STANOWISK PRACY

32

Celem szkoleń okresowych jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu BHP. Szkolenia te przeznaczone są dla: – pracowników administracyjno – biurowych (szkolenie obejmuje 8 godzin zajęć); – pracowników na stanowiskach robotniczych (szkolenie obejmuje 8 godzin zajęć); – pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć); – pracowników inżynieryjno technicznych (szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć); – pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby (szkolenie obejmuje 32 godziny zajęć).

CENA: 70,00 do 400,00/ GODZIN: 8 do 32      ?